Soluppgång bakom byggnad

Ombildningsguide

Här nedan kan ni läsa hur man kan gå tillväga vid en ombildning.

Uppstart

Börja med att undersöka intresset av en ombildning, det kan man göra olika sätt. I en liten fastighet kan det vara att knacka dörr och prata med sina grannar. Ett annat alternativ kan vara att kalla till ett informationsmöte. Om ni kallar till ett informationsmöte är det bra om en ombildningskonsult kan vara behjälplig med att svara på frågor.

En förutsättning för att man skall kunna genomföra en ombildning är såklart att fastighetsägaren är intresserad av att sälja. 

Bilda bostadsrättsförening

Bildandet av en bostadsrättsförening är grunden och startskottet till en ombildning. Stadgar tas fram enligt de senaste direktiven från Bolagsverket. För att kunna starta en förening måste det finnas minst 3 ledamöter som är drivande under ombildningsperioden, de blir en s k interimsstyrelse. När bildandet av föreningen är klar erhålls registreringsbevis och stämplade stadgar från Bolagsverket.

Utredning

Under utredningen inleds en kontakt med fastighetsägaren direkt eller via ett ombud och pris på fastigheten diskuteras. Man samlar in uppgifter om fastigheten för att få en bild kring intäkter och driftskostnader.

Därefter anlitas en besiktningsman som genomför en okulär besiktning av fastigheten samt ett antal lägenheter för att bedöma fastighetens status. Besiktningsmannen går igenom tidigare utförda renoveringar och räknar på teknisk livslängd på fönster, tak, stammar etc. Besiktningsmannen upprättar en underhållsplan för fastigheten och medel avsätts i föreningens underhållsfond.

En värderingsman eller mäklare besöker ett antal lägenheter i fastigheten för att bedöma lägenheternas marknadsvärde.

Med underlag från utredningen upprättas en preliminär kalkyl som presenteras för de boende i fastigheten. En avstämning görs med de boende om intresse finns att gå vidare med ombildning eller ej.

Ekonomisk plan

Nästa steg är att ta fram en ekonomisk plan. Den ekonomiska planen beskriver de allmänna förutsättningarna i ombildningen där köpeskilling, lägenheternas insatser och föreningens belåning framgår. En upphandling har gjorts med banker för föreningens långsiktiga belåning men även kring ekonomisk- och teknisk förvaltning samt försäkring (fastighet och styrelse). Planen granskas av två intygsgivare utsedda av Boverket för att se att den är tillförlitlig och långsiktigt hållbar.

Stämma

Nu ska föreningens medlemmar ta beslut kring ombildningen och om de röstar FÖR eller MOT ett förvärv. På stämman måste 2/3 av medlemmarna rösta för. Det krävs också att de är representerade fysiskt eller via fullmakt samt att de är folkbokförda på adressen.

Finansiering

Efter stämman måste de boende som vill köpa sina lägenheter få klart med sin finansiering. Varje medlemsinsats ska finansiera köpet av fastigheten tillsammans med föreningens långsiktiga belåning. Upplåtelseavtal upprättas för varje lägenhet och de ska signeras av båda parter vid tillträdet.

Tillträde

Tillträdet sker hos den bank som interimsstyrelsen valt för sin långsiktiga belåning. Minst två ifrån styrelsen ska närvara och teckna för föreningens ställe. Ledamöterna undertecknar skuldebrev samt likvidavräkning och köpebrev tillsammans med fastighetsägare.

Därefter söker föreningen lagfart för förvärvet av fastigheten hos Lantmäteriet. Handläggningstiden är normalt sett ett par månader. Det är vanligt att banken hanterar lagfartsansökan.

Kontakta oss om du vill veta mer om vad vi kan göra för dig!