Integritetspolicy Gedda Fastighetsutveckling AB

Gedda Fastighetsutveckling AB värnar om Din personliga integritet. I denna Integritetspolicy redovisas hur vi samlar in och använder Dina personuppgifter. Den beskriver också Dina rättigheter gentemot oss och hur Du kan göra Dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss om Du har frågor. Se kontaktuppgifter sist i texten.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt denna Integritetspolicy och i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU:s Databeskyddsförordning (GDPR) och andra tillämpliga nationella dataskyddslagar i Sverige.

Ändamål för vilka Gedda Fastighetsutveckling AB samlar in personuppgifter

För att kunnna erbjuda Dig och utföra våra tjänster, behöver vi behandla personuppgifter. Vi gör det med största möjliga hänsyn till Din integritet.

Uppdrags- och förvaltningsverksamhet

Gedda Fastighetsutveckling AB är ett konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom fastighetsutveckling. I den mån det behövs för att bedriva verksamheten, samlar vi in personuppgifter från våra kunder, men också om personer som vi behöver ha kontakt med för att utföra våra uppdrag. Uppgiftsinsamlingen baseras på vårt berättigade intresse som konsulter när vi tillhandahåller våra tjänster. De personuppgifter som samlas in, avser identifiering, kontaktuppgifter och ärenderelaterad bakgrundsinformation.

Vad vi gör med Din information

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Gedda Fastighetsutveckling AB behandlar personuppgifterna för följande syften, baserad på följande lagliga grunder:

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Gedda Fastighetsutveckling AB kan komma att dela med sig av personuppgifter till leverantörer och underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot Dig och för andra syften som framgår i den här Integritetspolicyn. Gedda Fastighetsutveckling AB kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter, såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi är skyldiga att göra enligt lag, eller om Du har godkänt att vi gör det. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att Dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med, sådana utvalda tredje parter.

Vad vi INTE kommer att göra med dina uppgifter

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överlåta Dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi Dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla Dina uppgifter inom EU/ESS. Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/ESS av annan leverantör eller underleverantör.

Hur länge sparar vi Dina uppgifter?

Vi sparar Dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsmässiga åttaganden gentemot Dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

När vi sparar Dina uppgifter för andra syften än för våra avtalsmässiga åtaganden, sparar vi uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och /eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Berörd myndighet

Om Du har några klagomål om hur vi behandlar Dina personuppgifter, eller om  Du vill ha mer information, kontakta oss så hjälper vi till. Om Du vill göra ett klagomål hos en nationell tillsynsmyndighet angående vår behandling av Dina personuppgifter, kan Du göra det genom att kontakta Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontakta oss:

Gedda Fastighetsutveckling AB (org nr 556606-7699) är registeransvarig för personuppgifterna.

Tel 0738 064802, info@geddafast.se

William Gibsons Väg 1A
433 76 Jonsered